Història

El Col·legi Sant Vicenç de Paül esta situat a l’eixampla de Sóller. Va ser fundat per la Congregació de Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül l'octubre de 1935 com escola de Primària, i renovat l’expedient per O.M. de 15-11-1945 (BOE 13-12-1945), fou autoritzat provisionalment el 9 de juliol de 1947, i definitivament el 29 de setembre de 1949. Va ser reconegut centre de Batxillerat Elemental per O.M. del 6-4-1968 (BOE 30-7-1968) i centre de Batxillerat Superior per O.M. del 17-4-1971 (BOE28-7-1971).

D'acord amb la normativa de la LGE, va ser classificat definitivament com a Centre d'Educació General Bàsica de 16 unitats i Centre de Pre-escolar de 5 unitats per O.M. del 12-5-1977 (BOE 30-6-1977). Des del 15-3-1979 esta autoritzat per a l'ensenyament mixt.

En el curs 1973-74 es va rebre la primera ajuda pública (50%) i al gener de 1976 subvenció al 100% mòdul A.

El centre té Concert Educatiu de Regim General des del curs 1986-87, segons O.M. 15-5-1986

(BOE 24-5-1986).

Per O.M. d'I-3-1996 (BOE 27-3-1996) té autorització definitiva per a Infantil, Primaria i Secundaria amb una capacitat de 75 alumnes a Infantil, 150 a Primària i 112 a ESO. Actualment és un centre Concertat als nivells d’Infantil, Primària i Secundaria Obligatòria.

El Caràcter Propi del centre es púbica l'any 1986 (primera edició) i, deu anys després, l’any 1996, es fa la segona edició amb les corresponents adaptacions a l'esperit de la reforma del sistema educatiu i a la voluntat de normalització lingüística.

L'any 1997 es publica el RRI que concreta, per a aquest centre, la normativa vigent i estableix els òrgans de govern i gestió i estructures de participació que permetin dur a terme l'educació i formació dels alumnes, d'acord amb el Caràcter Propi. Aquest es modifica i rectifica l’any 2009 fent referència a la nova legislació i introduint, també, la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) en els apartats necessaris.

La Comunitat Educativa coneix, accepta i assumeix les característiques d'aquest centre i amb la seva animació i empenta fa possible una educació de qualitat des de la pròpia realitat cultural i lingüística.