Caràcter Propi
Caràcter Propi
Linies Educatives

Una escola oberta a tots  

 1. Exercint el dret que reconeix l'article 27 de la Constitució, la legislació vigent i altres disposicions que la desenvolupen, les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül estableixen, en aquest document, el Caràcter Propi dels centres de que són titulars.  

 2. Aconseguir plenament els objectius aquí continguts exigeix que tots els membres de la comunitat educativa tenguin coneixement del Caràcter Propi del Centre, l'acceptin i l'assumeixin. L'Entitat Titular facilitarà aquests coneixements i farà un seguiment del procés d'acceptació, concreció i aplicació dins cada centre.  

Els pares i les mares són els primers i principals responsables de l'educació dels seu s fills i filles. A ells els correspon, doncs, el dret preferent d'escollir el tipus d'educació i l'escola que desitgen. Per tant:  

 3. Volem que tots els qui desitgin l'educació que s'imparteix en aquest centre la puguin rebre.  

 4. Rebutjam tota discriminació en l'admissió d'alumnes per motius de classe social, posició econòmica, creences religioses, afiliacions polítiques o qualitats humanes.  

 5. Des d'aquesta positura, la nostra preferència es decanta pels més necessitats. 


La nostra escola és cristiana  

6. Per a nosaltres, l'esdeveniment principal de la historia és Jesucrist. EII ens dóna una perspectiva detern1inada de l'origen i del destí del ser humà, de la seva dignitat i de la seva missió en la família, en el treball i en la societat.  

7. Com a seguidors de Jesucrist, ens sentim membres vius de la seva Església. La nostra escala s'inscriu en la missió evangelitzadora de l'Església i s'adhereix al seu Magisteri i a les seves directrius. 

8. Des d'aquesta perspectiva, volem aconseguir els fins que pretén tot centre educatiu escolar, subratllam certs valors i elegim una determinada pedagogia i organització.

9. La nostra fe ens duu a presentar la nostra visió amb llibertat i sense imposicions, puix que creim que la persona és lliure en la seva vida i en la seva consciència.


Educam des de la fe i per a la fe

10. L'alumnat d'aquesta escala ha vengut per la lliure voluntat dels seus pares i mares, que saben quin és el nostre punt de partida. Això no vol dir que tots tenguin fe, però sí que tots són conscients que nosaltres transmetem un estil de vida, uns valors i un" educació basats en Jesucrist i el seu missatge.

11. Optam per una formació oberta a la transcendència, que permeti veure-hi més enllà de la realitat material que ens enrevolta, convençuts que la religió i la fe enriqueixen la persona humana.

12. Com a escola cristiana, formam part de l'Església local i compartim activament la seva missió evangelitzadora i els seus criteris pastorals.

13. L'educació religiosa és part prèvia de l'educació en la fe i de la seva oferta. S’impartirà qualitativament dins l'horari escolar.

14. Volem, a més:  

- que tota l'ensenyança sigui un diàleg entre la fe i la cultura.  

- que el clima de la nostra escola estigui configurat per la vivència cristiana.  

- que una sèrie d'activitats de lliure opció, entre les quals s'inclou la pregaria i la vida sacramental, completin la pastoral educativa del centre. La direcció i organització d'aquesta pastoral pertany al Caràcter Propi de l'escola.  

15. Ens obligam a una formació que faci possible, d'una manera progressiva, l'opció personal, lliure i compromesa per la fe cristiana. No imposam Jesucrist, però ens responsabilitzam de donar l'oportunitat i els mitjans per trobar-lo.


Com veim el ser humà  

16. El ser humà és senyor del món i fill de Déu. Esta fet per a la veritat, l’amor i la llibertat. La seva dignitat personal mereix tot respecte i que tots els ordenaments jurídics li reconeguin els seus drets i els deures que aquests comportin.

17. L'home i la dona tenen dret al ple desenvolupament de totes les seves dimensions espirituals i corporals i, per tant, a una educació integral. El marc bàsic d'aquesta educació és la família.

18. El ser humà és un ser social. Per això se li deu justícia i es deu a la justícia, a la solidaritat i a la fraternitat amb els altres homes i dones i a la transformació perfeccionadora de la societat en que viu.

19. El ser humà viu en una societat pluralista i canviant i habita en una natura cada vegada més coneguda, explotada i, amenaçada per la tècnica. Per aprofitar el cabal positiu que hi ha en aquest situació, el ser humà ha d'estar ben arrelat a la seva família, a la cultura que li és pròpia i a la conservació i millora de la natura. Cada ser humà i cada societat té dret a les seves pròpies arrels.


Valors, actituds i comportaments que potenciam  

 Per ser coherents amb la nostra visió del ser humà, educam per:  

 20. La convicció que la persona val més pel seu ser autèntic que per la seva riquesa material. 

21. El respecte a totes les persones, qualssevol siguin les seves idees i accions.

22. La solidaritat i, més radicalment, la fraternitat amb totes elles, intentant arribar a veure-les com a filles de Déu i germanes en Crist. Aquí hi ha per a nosaltres la clau de tota la resta.

23. La pau, la convivència, la tolerància, la comunicació empàtica, les relacions humanes i humanitzadores entre tots els homes i les dones i els pobles, amb un esperit obert, dialogant, flexible, allunyat de tota forma de violència.

Això només serà possible si educam en:  

24. La responsabilitat personal, en el sentit del deure, d'assumir el treball com a enriquiment de la pròpia persona i com a ineludible aportació a la societat.  

 25. El sentit de la justícia i col·laboració en les relacions i en les estructures socials, econòmiques i polítiques, amb una profunda sensibilitat a les injustícies existents i una consciència operant de compromís en la transformació, constant i positiva, de la societat i del món on vivim.  

 26. La llibertat personal, en un procés de progressiva alliberació dels condicionaments interns i externs; el respecte a la llibertat dels altres, la 

inquietud i el rebuig davant tota restricció, manipulació i opressió de la llibertat dels individus, dels grups i dels pobles.  

 27. La visió positiva de la persona i de l'esdeveniment humà, motivant l'esperança, l'alegria i la valoració, que han de formar el tarannà dels educadors i els alumnes.  

 28. El conjunt de valors i actituds que conformen el pensament cristià i els seus codis morals, entre els quals subratllam el diàleg, l'acollida, l'autenticitat, la responsabilitat, la coherència, l'autocrítica, l'autoestima, la senzillesa, el respecte, la tolerància, la comprensió, la serenitat, la disponibilitat, l'esperit de servei, la gratuïtat i la generositat.  

 L'educació en aquests valors fonamentals només serà possible si la vida mateixa de l’escola encarna, en les seves estructures i en els seus formadors, el que vol transmetre.  

Els nos tres criteris pedagògics  

Partint de:  

- l'alumne/a com a principal artífex de la seva pròpia educació.  

- les característiques de l'home i de la dona d'avui i de la cultura en que viuen.  

- i dels reptes previsibles que li pugui plantejar el futur.  

Consideram necessari que la línia pedagògica global del centre tengui les següents característiques:  

29. Conrar de forma harmònica, gradual i adaptada a l'edat, tots els components de la personalitat humana: intel·lectuals, religiosos, volitius, afectius, estètics, físics, sexuals, etc.  

30. Posar en pràctica contínuament una pedagogia personalitzada, que tengui en compte cada alumne/a com és i s'adapti a les característiques que exigeix la pròpia personalitat.  

31. Seguir una pedagogia activa, que fomenti la iniciativa, la creativitat i la recerca personal dels valors i les certeses.  

32. Educar per aconseguir una valoració de si mateix i del ser i de l'obrar dels altres.  

33. Ensenyar a cercar espais d'interioritat davant l'acuit d'exterioritat en que estam submergits.  

34. Integrar els continguts de la fe i de la cultura i convertir-los en vida personal.  

35. Equilibrar el treball teòric amb el manual i tècnic.  

36. Exercitar en l'anàlisi i la crítica dels continguts, capacitant per al discerniment, el consens, les conviccions i la presa de decisions.  

37. Cultivar una utilització dels mitjans de comunicació que els capaciti per a una selecció adequada i una crítica sana i els ajudi en el seu aprenentatge lúdic i creatiu.  

38. Orientar per al temps lliure i el seu aprofitament, donant prioritat a la cultura, el voluntariat, l'esport i les bones relacions amb els altres.  

39. Aprendre a treballar en grup, en col·laboració, de forma coordinada, a acceptar els pluralismes i a valorar el que aporten els altres.  

40. Donar preferència a l’assimilació de les tècniques d'aprenentatge per damunt de l'acumulació de continguts. 

41. Suscitar un tarannà dinàmic, obert a la necessitat d'una continuada actualització del saber, preparant per a l'evolució i el canvi accelerat com a constants de la vida en tots els seus aspectes.  

42. Tractar els alumnes i les alumnes amb esperit de servei, amb proximitat, amb relació d'amistat, amb autoritat que neix de la pròpia competència i entrega, sense autoritarismes ni dogmatismes. 

43. Cercar, finalment, que l'alumne/a se senti feliç en el seu treball, en les relacions amb els professors i companys, en totes les activitats que constitueixen la vida del centre.  

44. Educar per a la salut, l'atenció i l'ecologia personals.